Adatvédelem

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Postacím: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

E-mail: csbo@csbo.hu

Honlap: www.csaladbaratorszag.hu

2. Fogalmak

felhasználó: az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát felhasználja, és ezzel a felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

 

3. Adatkezelés

Adatkezelés célja: kapcsolattartás a felhasználókkal; a felhasználok részére információs szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Kezelt adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma

A megadott adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a kezelt adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli.

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A felhasználó által megadott adatokhoz a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., a csaladbaratorszag.hu honlapon kapcsolatos feladataik ellátása érdekében, az adatkezelés céljának megfelelően férhetnek hozzá.

 

7. Adatbiztonsági kérdések

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a hatályos jogszabályoknak, különösen az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az csbo@csbo.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat, jogérvényesítési igénye a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

9. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok:

Jogérvényesítés:

A Felhasználó jogérvényesítése az: Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló a V. törvény  (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv., valamint a Ptk. tartalmazza.

10. Tiltakozási jog:

Az érintett vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  • A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el.

 

  • A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.